Barion Pixel

Reklamačný poriadok (záruka a zodpovednosť za vady)

Kupujúci má právo reklamovať tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak kupujúcemu právo zvád tovaru zaniká. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Právo zo zodpovednosti za vady tovaru reklamáciou je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na adrese DespaD, s.r.o. Dlhá 819/27,949 01 Nitra, resp. na e- mailovej adrese: info@bataty.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.

Záručná doba

 • ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach musí kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u predávajúceho,
 • pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí tovaru kupujúcim, inak práva zaniknú,
 • pri ostatných tovaroch je záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že písomné uplatnenie reklamácie doručí predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu: info@bataty.sk, Kupujúci je zároveň povinný reklamovaný tovar vrátiť predávajúcemu doručením na jeho adresu: xxx alebo si spôsob vrátenia dojedná telefonicky alebo e-mailom. Spôsob vrátenia tovaru pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia si kupujúci dohodne s predávajúcim telefonicky na tel. čísle: 0911 125 848 alebo e-mailom: info@bataty.sk

Kupujúci je povinný v písomnom uplatnení reklamácie uviesť:

 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho
 • dátum a číslo objednávky
 • špecifikáciu tovaru
 • druh a rozsah vád tovaru
 • požadovaný spôsob vybavenie reklamácie (výmenou veci, odstúpenie od zmluvy, zľava z kúpnej ceny, odstránenie vád tovaru)

Práva kupujúceho z vád tovaru/ spôsob vybavenia reklamácie (§ 622 a 623 Obč. zák.):

Pri odstrániteľných vadách:

 • kupujúci má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady:

 • kupujúci má právo na výmenu veci
 • kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

Pri iných neodstrániteľných vadách:

 • má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo
 • prevádzkovaním či uskladnením výrobku v nevhodných podmienkach
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
 • vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, ak boli kupujúcemu dodané spolu s tovarom,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými
 • udalosťami,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré kupujúci pri prevzatí tovaru neupozornil predávajúceho alebo prepravcu.

Uskladňovanie tovaru
Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale resp. uvedených v popise tovaru, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
Reklamácia tovaru nemá odkladný účinok na splatnosť kúpnej ceny

Reklamačné konanie
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • uplatnenie reklamácie u predávajúceho
 • doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • uplatnenie reklamácie u predávajúceho vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady ktorú nemožno odstrániť (kupujúci môže uplatniť právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny).

Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie písomne (e-mailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.