Barion Pixel

Obchodné podmienky

Vítame Vás v internetovom obchode www.bataty.sk. Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia. Tieto obchodné podmienky sú zmluvou medzi Vami ako Kupujúcim a spoločnosťou DespaD, s.r.o. ako Predávajúcim. Použitím Stránky vyjadrujete súhlas s ustanoveniami a podmienkami uvedenými nižšie.

OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti DespaD, s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou DespaD, s.r.o., so sídlom Dlhá 819/27, 949 01 Nitra, IČO: 47179040, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel. Sro, vl. č. 34369/N ako predávajúcim a zákazníkmi – konečnými spotrebiteľmi ako kupujúcimi vznikajúce pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke bataty.sk (ďalej ako „VOP“).

1. ZMLUVNÉ STRANY A ORGÁN DOZORU NAD PONUKOU A PREDAJOM VÝROBKOV A POSKYTOVANÍM SLUŽIEB

Predávajúci: obchodné meno: DespaD, s.r.o., so sídlom: Dlhá 819/27, 949 01 Nitra, IČO: 47179040, DIČ: 2023787370, IČ DPH: SK2023787370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel. Sro, vl. č. 34369/N, telefónne číslo: +421 911 125 848, kontaktný e-mail: info@bataty.sk (ďalej ako „predávajúci“).

Adresa predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet: DespaD, s.r.o., Dlhá 819/27, 949 01 Nitra, e-mail: info@bataty.sk

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Kupujúci – spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii záväznú elektronickú objednávku tovaru prostredníctvom elektronického obchodu bataty.sk (ďalej aj ako „e-shop“) (ďalej ako „kupujúci“).

Predávajúci má právo odmietnuť dodanie tovaru, ktorého predaj je zakázaný fyzickým osobám mladším ako 18 rokov, osobám mladším ako 18 rokov.

Orgán dozoru nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb: Vaše otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly môžete uplatniť na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktorá je orgánom dozoru nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb. Vaše otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly môžete adresovať ďalej Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR ako orgánu dozoru nad ponukou a predajom potravín a tiež Úradu verejného zdravotníctva SR ako orgánu dozoru nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov.

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
web: www.soi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
Štefánikova 58, 949 01 Nitra
tel.č.: 037/6524 501, 6560411
e-mail: nr.sekretariat@uvzsr.sk
web: www.ruvznr.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
Akademická 1, 949 01 Nitra
tel. +421 37 6536202
e-mail: podatelna.NR@svps.sk
www.svps.sk

2. KÚPNA ZMLUVA, KÚPNA CENA A TOVAR

Kúpnou zmluvou je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá na diaľku (výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho) e-shopu predávajúceho. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu (ďalej ako „kúpna zmluva“).

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú, resp. vzniká potvrdením odoslaným na e-mailovú adresu kupujúceho (zo strany predávajúceho) o prijatí záväznej elektronickej objednávky tovaru. Kúpna zmluva zaniká prevzatím tovaru alebo odstúpením kupujúceho alebo predávajúceho od kúpnej zmluvy.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty ponúkané na e-shope predávajúceho a uvedené v platnom a účinnom zozname spolu s príslušnými cenami.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného v rámci e-shopu je naviazaná na skladové zásoby predávajúceho a predávajúci preto negarantuje dostupnosť tovaru. V prípade, že tovar prezentovaný v rámci e-shopu nebude dostupný, predávajúci zabezpečí, aby takýto tovar bol nedostupný aj v rámci e-shopu, resp. aby nedostupný tovar nebolo možné vložiť do „nákupného košíka“.

Kúpna cena
Pred tým ako kupujúci odošle záväznú elektronickú objednávku je predávajúci povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky kupujúcemu výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie ohľadne hlavných vlastností vybraného tovaru, celkovú cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty alebo ak cenu nie je možné určiť vopred, spôsob akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. Ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, je predávajúci povinný uviesť kupujúcemu skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky.

Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby kupujúci výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou elektronickej objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Pre odoslanie elektronickej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo označené ako „Potvrdiť objednávku“ alebo tlačidlo označené podobným významom vyjadrujúcim skutočnosť,

3. ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

Vytvorenie a odoslanie objednávky
Záväznou elektronickou objednávkou tovaru sa rozumie kupujúcim odoslaný elektronický formulár, spracovaný systémom e-shopu, obsahujúci elektronickým formulárom požadované kupujúcim správne, pravdivo a úplne vyplnené informácie. Predávajúci si vyhradzuje právo na vybavovanie objednávok podľa časového poradia v akom mu boli doručené.

Pre úspešné vytvorenie elektronickej objednávky sa nevyžaduje registrácia a založenie zákazníckeho účtu na webovej stránke e-shopu.

Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť určeného čo do množstva a druhu a ceny kliknutím na príslušné tlačidlo „Pridať do košíka“ a následne tlačidla „Pokladňa“ a zároveň riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára, súhlasom s obchodnými podmienkami a kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 • identifikácia kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko a kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa),
 • vyhlásenie kupujúceho o dovŕšení 18 rokov veku ak objednávka zahŕňa aj alkoholické nápoje,
 • identifikácia tovaru, jeho množstvo.
 • adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu bydliska kupujúceho (za predpokladu, že táto adresa bydliska alebo sídla, resp. miesta podnikania je niektorým z miest dodania, do ktorých predávajúci tovar dodáva);
 • meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený výlučne kupujúci).

Predávajúci nie je povinný potvrdiť prijatie neúplnej objednávky. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku sa objednávka považuje za úplnú.

Potvrdenie objednávky
Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prijatie elektronickej objednávky a to bezodkladne, najneskôr do 30 min. po jej doručení. Potvrdením elektronickej objednávky (ktoré obsahuje špecifikáciu predávajúceho a kupujúceho, špecifikáciu tovaru, konečnú cenu tovaru, miesto a čas doručenia tovaru) dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa potvrdenia elektronickej objednávky zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu info@bataty.sk

Nesprávne údaje v objednávke
Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri vypĺňaní objednávkového formulára nezadal všetky požadované údaje, prípadne vyplnil registračný formulár nesprávne, chybne, nepravdivo.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať/zrušiť elektronickú objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho a to e-mailom na adresu: info@bataty.sk alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 911 125 848.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné potvrdiť najmä pre chybne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho, neposkytnutie potrebnej súčinnosti kupujúceho ohľadom doplnenia nevyhnutných údajov objednávky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci neprijme návrh dohody zo strany predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky predávajúcim.

5. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy

 • v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (s výnimkou tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, t.j. potraviny, ovocie, zelenina a pod.)
 • kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. kedykoľvek od uzavretia kúpnej zmluvy do prevzatia tovaru)

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy prostredníctvom písomného vyhlásenia adresovaného predávajúcemu na poštovú adresu: DespaD s.r.o., Dlhá 819/27, 949 01 Nitra alebo e-mailovú adresu info@bataty.sk. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o doručení odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu kupujúceho.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že ide o tovar:

 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, t.j. potraviny, ovocie, zelenina a pod.,
 • periodickú tlač,
 • tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom napr. nebalená zelenina, ovocie a pod.;
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po podaní porušený, napr. otvorené konzervy, zaváraniny, fľaše resp. tovar, ktorého balenie bolo porušené a pod.)
 • v ďalších prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

 • odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho a predávajúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté finančné plnenie a číslo účtu. V prípade, že kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a predávajúcemu vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.
 • odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť doručené predávajúcemu poštou na adresu DespaD, s.r.o. Dlhá 819/27, 949 01 Nitra alebo ako príloha e-mailu na adresu: info@bataty.sk
 • kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať (neporušený) tovar späť na adresu: DespaD, s.r.o., Dlhá 819/27, 949 01 Nitra alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prevej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spôsob vrátenia tovaru je kupujúci povinný vopred skonzultovať s predávajúcim a to prostredníctvom e-mailu zaslaného predávajúcemu na e-mailovú adresu: info@bataty.sk najneskôr 7 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar ako aj všetky platby, ktoré predávajúci od kupujúceho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe alebo prevodom na účet kupujúceho.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby uvedené v predchádzajúcom odseku pred tým, ako je tovar predávajúcemu doručený alebo kým kupujúci nepreukáže predávajúcemu zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny.

6. CENOVÉ PODMIENKY

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-shopu je uvedená vždy vedľa každého vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške, ak nie je uvedené inak. Spolu s potvrdením objednávky bude kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke zaslaná aj zálohová faktúra s predbežnou kúpnou cenou vrátane DPH (okrem sadeníc). Konečná kúpna cena je uvedená v konečnej faktúre a príjmovom pokladničnom doklade predloženom kupujúcemu pri dodaní tovaru. Konečná kúpna cena môže byť odlišná od predbežnej kúpnej ceny len pri tovaroch, ktoré sa predávajú na váhu.

Cena pri tovaroch, ktoré sa predávajú na váhu (zelenina, ovocie a pod.)

Cena tovaru vo vratných zálohovaných obaloch zahŕňa cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených resp. štandardne distribuovaných.

Pri tovaroch, ktoré sa predávajú na váhu, t. j. pred dodaním sa váži ich skutočná hmotnosť, napríklad pri zelenine, ovocí, mäse a pod. je účtovaná cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti naváženej v čase váženia tovaru, t. j. až po potvrdení objednávky predávajúcim.

V prípade objednania tovaru na váhu je predávajúci oprávnený dodať tovar, ktorého váha sa odlišuje od váhy špecifikovanej v potvrdenej objednávke s rozdielom do +- 10 % v závislosti od druhu a povahy váženého tovaru. Odchýlka podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje na každý jeden druh váženého tovaru zvlášť a odchýlky jednotlivých tovarov sa nesčítavajú. S príslušnou hmotnostnou odchýlkou bude pomerne navýšená aj cena objednaného tovaru, ktorá bude zohľadnená v konečnej faktúre predloženej s príjmovým pokladničným dokladom pri dodaní tovaru kupujúcemu.

Pri tovare, ktoré sa predávajú na váhu (ovocie, zelenina, mäso a pod.) je pri objednávaní prostredníctvom e-shopu uvedená predbežná cena za 1 ks (t.j. v prípade sadenice (planty), agrokolíky, bataty chipsy), cena za 1 meter (netkaná agrotextília) a cena za 1 kg v prípade zeleniny/batat hľúzy. Predávajúci v konečnej faktúre uvedie skutočný cenu tovaru na váhu podľa jeho skutočnej váhy.

Ak pri dodaní tovaru hmotnostný rozdiel presiahne odchýlku +- 10 % s príslušným navýšením ceny v konečnej faktúre, kupujúci má právo odmietnuť prevzatie takéhoto tovaru, čo sa na účely týchto VOP považuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to buď v celom rozsahu, alebo len v časti. O tejto skutočnosti sa spíše záznam s prepravcom pri dodaní tovaru. Už zaplatená kúpna cena alebo jej časť bude vrátená kupujúcemu do 14 dní odo dňa odmietnutia prevzatia.

Zníženie/zvýšenie ceny tovarov
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v e-shope s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia. Pre kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu, ktorú predávajúci následne potvrdí v prijatí objednávky kupujúceho, ak tieto VOP neustanovujú inak.

Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru predávajúcim v čase od odoslania objednávky kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky predávajúcemu. Predávajúci v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúcemu.

V prípade, ak sa na stránke e-shopu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” resp. obdobná zanedbateľná cena vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže z tohto dôvodu od kúpnej zmluvy písomne odstúpiť.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH (okrem sadeníc). V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány vybraných bánk a platobné systémy/služby Barion.

Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom vo Fio banke na bankový účet uvedený v objednávke.

Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukaznou formou.

8. DODACIE PODMIENKY

Objednávky tovaru budú expedované po potvrdení prijatia objednávky predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v objednávke za predpokladu, že je miestom dodania podľa týchto VOP.

Miesto dodania
Predávajúci doručuje objednávky tovaru len do miest, ktoré sú uvedené v zozname miest pred odoslaním. Kupujúci môže zvoliť miesto dodania v rámci Slovenskej a Českej republiky. Za dodanie tovaru sa považuje jeho doručenie kupujúcemu pred prvé uzamykateľné dvere bytového domu alebo iného obytného priestoru, ku ktorým je kupujúci povinný dostaviť sa na prevzatie tovaru.

Čas dodania
Čas dodania tovaru kupujúcemu závisí od momentu odoslania objednávky tovaru kupujúcim a zvoleného miesta dodania. Predávajúci dodáva tovar od pondelka do piatku vrátane a v časovom rozmedzí od 7:00 hod. do 20:00 hod. (ak tieto VOP neustanovujú inak), s výnimkou sviatkov a dní pracovného pokoja určených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak pripadnú na niektorý z týchto dní dodania. V takom prípade bude tovar dodaný najbližší deň (pracovný deň alebo sobotu).

Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dni, počas ktorých nebude dodávať tovar. O tejto skutočnosti bude vopred a včas informovať kupujúcich na stránke e-shopu.

Dodanie tovaru
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. V prípade, ak predávajúci alebo prepravca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním určená oprávnená osoba. Doba dodania tovaru zavisí na našej skladovej dostupnosti. Priemerná doba dodania je 1-3 pracovné dní.

Dodanie tovaru osobe mladšej ako 18 rokov
Predávajúci si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej tovar v mieste dodania. Ak osoba nedovŕšila vek 18 rokov a tovar nemôže prevziať iná osoba, predávajúci odmietne dodanie tovaru takejto osobe, najmä ak ide o dodanie tovaru, ktorého predaj je osobám mladším ako 18 rokov zakázaný.

Nedostupný/vypredaný tovar
Pri tovare označenom ako „NEDOSTUPNÝ/VYPREDANÝ“, ktorý nie je v danom momente na sklade, je predávajúci povinný informovať kupujúceho e-mailom alebo inou formou o dostupnosti uvedeného tovaru ako aj o dodacích lehotách v lehote 3 pracovných dní odo dňa dopytu kupujúceho resp. jeho žiadosti o poskytnutie uvedenej informácie či iného dopytu, z ktorého je zrejmý záujem kupujúceho o uvedený tovar. Dodacie lehoty pri tovare označenom ako „NEDOSTUPNÝ/VYPREDANÝ“ sú dodacie lehoty závisle od dodacích možností dodávateľa predávajúceho. Predávajúci pri tovare označenom ako „NEDOSTUPNÝ/VYPREDANÝ“ negarantuje dostupnosť tohto tovaru.

Bezdôvodné odmietnutie prevziať tovar
V prípade, ak kupujúci v priebehu jedného kalendárneho mesiaca dvakrát bezdôvodne odmietne prevziať ním objednaný tovar od predávajúceho alebo prepravcu alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmarí dodanie tovaru, vyhradzuje si predávajúci právo na odmietnutie prijatia objednávky kupujúceho v mesiaci bezprostredne nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k bezdôvodnému odmietnutiu prevzatia tovaru kupujúcim, týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody predávajúceho voči kupujúcemu.

Povinnosť kupujúceho skontrolovať zásielku

 • pri prevzatí tovaru od zasielateľskej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať množstvo doručených balíkov, ktorých počet je uvedený na adresnom štítku umiestnenom na balíku a v doručovacom hárku kuriéra, a neporušenosť obalu všetkých balíkov zásielky za prítomnosti kuriéra. Svojím podpisom na doručovacom hárku kupujúci potvrdzuje správnosť množstva prebratých balíkov a ich neporušený obal. Pokiaľ je zásielka (alebo jej obal) viditeľne porušená, poškodená alebo zničená, resp. nekorešponduje množstvo prebratého tovaru, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru pri preprave nebudú predávajúcim akceptované.
 • reklamácie mechanického poškodenia tovaru doručeného v neporušenom obale, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na adresu info@bataty.sk do 24 hod. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru, ak kupujúci nesplní svoju povinnosť podľa tohto bodu, nemôžu byť akceptované.

Vlastnícke právo k tovaru
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na tovare
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar kupujúci alebo jeho splnomocnenec alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIA

Kupujúci má právo reklamovať tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak kupujúcemu právo zvád tovaru zaniká. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Právo zo zodpovednosti za vady tovaru reklamáciou je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na adrese DespaD, s.r.o., Dlhá 819/27, 949 01 Nitra, resp. na e – mailovej adrese: info@bataty.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.

Záručná doba

 • ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach musí kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u predávajúceho.
 • pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí tovaru kupujúcim, inak práva zaniknú.
 • pri ostatných tovaroch je záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

Dátum minimálnej trvanlivosti

 • podľa nariadenia sa uvedenie tohto dátumu nevyžaduje na čerstvom ovocí a zelenine.

Batáty/hľuzy: nie je vhodné skladovať v chlade. Optimálna teplota na skladovanie je od 13 do 15 °C (suché a tmavé miesto). Za týchto podmienok možno predpokladať skladovateľnosť 2 – 4 mesiacov.
Batáty chipsy: minimálna doba trvanlivosti je uvedená na vrchnej strane obalu.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že písomné uplatnenie reklamácie doručí predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu: info@bataty.sk, Kupujúci je zároveň povinný reklamovaný tovar vrátiť predávajúcemu doručením na jeho adresu: xxx alebo si spôsob vrátenia dojedná telefonicky alebo e-mailom. Spôsob vrátenia tovaru pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia si kupujúci dohodne s predávajúcim telefonicky na tel. čísle: 0911 125 848 alebo e-mailom: info@bataty.sk

Kupujúci je povinný v písomnom uplatnení reklamácie uviesť:

 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho
 • dátum a číslo objednávky
 • špecifikáciu tovaru
 • druh a rozsah vád tovaru
 • požadovaný spôsob vybavenie reklamácie (výmenou veci, odstúpenie od zmluvy, zľava z kúpnej ceny, odstránenie vád tovaru)

Práva kupujúceho z vád tovaru/ spôsob vybavenia reklamácie (§ 622 a 623 Obč. zák.):

Pri odstrániteľných vadách:

 • kupujúci má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady:

 • kupujúci má právo na výmenu veci
 • kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

Pri iných neodstrániteľných vadách:

 • má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo
 • prevádzkovaním či uskladnením výrobku v nevhodných podmienkach
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
 • vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, ak boli kupujúcemu dodané spolu s tovarom,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými
 • udalosťami,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré kupujúci pri prevzatí tovaru neupozornil predávajúceho alebo prepravcu.

Uskladňovanie tovaru
Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale resp. uvedených v popise tovaru, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

Reklamácia tovaru nemá odkladný účinok na splatnosť kúpnej ceny

Reklamačné konanie
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • uplatnenie reklamácie u predávajúceho
 • doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • uplatnenie reklamácie u predávajúceho vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady ktorú nemožno odstrániť (kupujúci môže uplatniť právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny).

Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie písomne (e-mailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

10. POSTUP PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV

Akúkoľvek sťažnosť alebo podnet týkajúci sa predmetu podnikateľskej činnosti predávajúceho je kupujúci oprávnený zaslať predávajúcemu na e-mailovú adresu: info@bataty.sk Predávajúci je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia sťažnosti alebo podnetu na sťažnosť alebo podnet reagovať.

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bataty.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci (spotrebiteľ) má následne právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“).

Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z., ich zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva SR, ktorý je dostupný online na tejto internetovej adrese: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Pre spotrebiteľské spory vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) bude príslušná Slovenská obchodná inšpekcia v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z., tým nie je dotknutá predchádzajúca veta.

Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto internetovej adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

Návrh musí obsahovať

 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • presné označenie predávajúceho,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne
 • riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e)
 • doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Ak návrh neobsahuje vyššie uvedené náležitosti alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, v ktorých vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

12. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pre vylúčení pochybností platí, že tieto VOP platia pre dodanie tovaru na území Slovenskej republiky objednaného prostredníctvom e-shopu.

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že VOP a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, reklamácii tovaru a odstúpení od kúpnej zmluvy.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením aktualizovaných VOP na internetových stránkach predávajúceho e-shopu.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené v týchto VOP, sa spravujú Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, Zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, výslovne neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke e-shope. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na stránke e-shopu.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/ alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

DespaD, s.r.o.
Ing. Darko Ďurica, PhD.
konateľ

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 25.01.2021