Reklamačný poriadok (záruka a zodpovednosť za vady)

Kupujúci má právo reklamovať tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak kupujúcemu právo zvád tovaru zaniká. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Právo zo zodpovednosti za vady tovaru reklamáciou je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na adrese DespaD, s.r.o. Dlhá 819/27,949 01 Nitra, resp. na e- mailovej adrese: info@bataty.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.

Záručná doba

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že písomné uplatnenie reklamácie doručí predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu: info@bataty.sk, Kupujúci je zároveň povinný reklamovaný tovar vrátiť predávajúcemu doručením na jeho adresu: xxx alebo si spôsob vrátenia dojedná telefonicky alebo e-mailom. Spôsob vrátenia tovaru pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia si kupujúci dohodne s predávajúcim telefonicky na tel. čísle: 0911 125 848 alebo e-mailom: info@bataty.sk

Kupujúci je povinný v písomnom uplatnení reklamácie uviesť:

Práva kupujúceho z vád tovaru/ spôsob vybavenia reklamácie (§ 622 a 623 Obč. zák.):

Pri odstrániteľných vadách:

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady:

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

Pri iných neodstrániteľných vadách:

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré kupujúci pri prevzatí tovaru neupozornil predávajúceho alebo prepravcu.

Uskladňovanie tovaru
Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale resp. uvedených v popise tovaru, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
Reklamácia tovaru nemá odkladný účinok na splatnosť kúpnej ceny

Reklamačné konanie
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady ktorú nemožno odstrániť (kupujúci môže uplatniť právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny).

Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie písomne (e-mailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.